Aviso Legal

O presente texto (en diante, o “Aviso Legal”) establece as condicións de uso da páxina web www.asigno.es (en diante, a “Páxina Web”). O acceso á mesma atribúelle ao visitante a condición de Usuario (en diante, o “Usuario”), o que implica a adhesión e compromiso de cumprimento de todas e cada unha das condicións contidas neste Aviso Legal na versión publicada no momento do acceso.

A Páxina Web é titularidade e está xestionada por ASIGNO SERVICIOS INTEGRALES DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO, S.L. (en diante ASIGNO), con domicilio social en Paseo de la Castellana, Núm. 23, 28046 - Madrid e con C.I.F. B-85736023, áchase inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, Tomo 26.934, Folio 64, Sección 8ª, Folla M-485375, Inscrición 1ª.

O presente Aviso Legal será de aplicación a todas aquelas páxinas que figuran dentro do mapa web, que son as únicas comprendidas nesta Páxina Web e será aplicable con independencia da existencia doutras condicións específicas referentes aos servizos prestados a través da Páxina Web.

ASIGNO resérvase o dereito para modificar, en todo ou en parte, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo este Aviso Legal. Estas variacións producirán efectos desde o mesmo momento da súa publicación. As condicións de uso vixentes serán as que se atopen publicadas en cada momento neste Aviso Legal, polo que será de exclusiva responsabilidade do Usuario consultar regularmente o seu contido para coñecer a versión actualizada.

Navegación

O acceso a esta Páxina Web é responsabilidade exclusiva do Usuario, que debe realizar un uso lícito da mesma, de acordo ao presente Aviso legal e á legalidade vixente..

ASIGNO non se responsabiliza nin garante que o acceso á Páxina Web sexa ininterrompido ou que estea libre de erro. Tampouco se responsabiliza ou garante que o contido ao que se poida acceder a través da Páxina Web estea libre de erro ou poida causar algún dano. En ningún caso, ASIGNO será responsable polas perdas, danos ou prexuízos de calquera tipo que xurdan polo acceso e navegación pola Páxina Web, incluíndose, pero non limitándose, aos ocasionados aos sistemas informáticos ou os provocados pola introdución de virus.

ASIGNO non se fai responsable dos danos que se lle puidesen ocasionar aos Usuarios por un uso inadecuado da Páxina Web. Nin se fai responsable en ningún caso das caídas, interrupcións, falta ou defecto das telecomunicacións que puidesen ocorrer mentres o Usuario navega por ela.

Propiedade Intelectual e Industrial

A totalidade deste sitio web, é dicir, tanto os textos como os elementos gráficos (deseño, código fonte, marcas, logos, fotografías, botóns, combinacións de cores, e en xeral calquera elemento que constitúa unha creación intelectual nova) así como a súa presentación, estrutura, ordenación, configuración e montaxe, que constitúen a Páxina Web e difundidos a través dela, son titularidade exclusiva ou se atopan licenciados a ASIGNO e atópanse protexidos pola Lei de Propiedade Intelectual. Non poderán ser obxecto de explotación, reprodución, distribución, modificación, comunicación pública, cesión ou transformación, salvo que medie autorización expresa dos titulares dos dereitos.

O acceso a esta Páxina Web non lles outorga aos Usuarios dereito nin titularidade algunha sobre os dereitos de propiedade intelectual ou industrial nin dos contidos que alberga. Os Usuarios que accedan a esta Páxina Web non poderán copiar, modificar, distribuír, transmitir, reproducir, publicar, ceder nin vender os elementos anteriormente mencionados ou crear novos produtos ou servizos derivados da información obtida sen que medie autorización expresa e por escrito de ASIGNO. Con todo, os Usuarios poderán levar a cabo a reprodución dos contidos de Páxina Web co único fin de proceder ao seu almacenamento, ou á súa impresión sobre papel para uso privado.

Queda terminantemente prohibida a alteración do contido ou estrutura desta Páxina Web por parte do Usuario.

ASIGNO resérvase a posibilidade de exercer as accións xudiciais que correspondan contra os Usuarios que violen ou infrinxan os dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Hipervínculos

A Páxina Web poderá incorporar ligazóns de acceso (hipervínculos ou links) a outras páxinas web das que ASIGNO non é titular. En ningún caso, dita posibilidade implicará a existencia de relación entre ASIGNO e o titular da páxina web á que o citado hipervínculo redirixe, nin sequera a aprobación ou aceptación do seu contido. ASIGNO non será responsable da licitude dos contidos das páxinas web enlazadas.

Está prohibida a incorporación dun hipervínculo á Páxina Web de ASIGNO sen a súa expresa autorización. En calquera caso, dita autorización implicará que o hipervínculo non se faga de xeito que prexudique a imaxe pública e de marca de ASIGNO ou da propia Páxina Web, así como dos terceiros que aparezan referenciados nesta.

ASIGNO retirará calquera ligazón en canto teña coñecemento por calquera medio da ilicitude do seu contido ou de que desde os mesmos se lesionen bens ou dereitos dun terceiro.

Política de Privacidad

Ver política de privacidade completa

Seguridade

Os servizos de acceso a información execútanse nunha contorna segura, utilizando protocolos de protección dos datos comunicados. O servidor seguro establece unha conexión de modo que a información se transmite cifrada. O Usuario pode comprobar que se atopa dentro dunha contorna segura se na barra de estado do seu navegador aparece un cadeado pechado. Este mecanismo permítelle ao Usuario verificar a identidade do titular da páxina web coa que intercambia datos.

Contacto

ASIGNO está á disposición dos Usuarios para mellorar os contidos e servizos da Páxina Web.

O usuario poderá contactar por correo electrónico co Departamento de marketing de Lener Grupo en marketing@lener.es para comunicar as súas dúbidas, suxestións ou propostas.

Lexislación Aplicable e Xurisdición Competente

O presente Aviso Legal, rexerase e interpretarase conforme á lexislación española. Calquera controversia que puidese derivarse do acceso ou a utilización da Páxina Web será sometida á exclusiva xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Madrid (España), sen prexuízo de que resulte de aplicación algunha disposición legal imperativa en contrario, en cuxo caso estarase ao contido da mesma.