Política de Privacidade

1. INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

A través desta Política de Privacidade (en diante Política de Privacidade), ASIGNO SERVICIOS INTEGRALES DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO, S.L. (en diante ASIGNO), con domicilio social en Paseo de la Castellana, Núm. 23, 28046 - Madrid e con C.I.F. B-85736023, áchase inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, Tomo 26.934, Folio 64, Sección 8ª, Folla M-485375, Inscrición 1ª, C.I.F. B85736023, é o titular e administrador do nome de dominio www.asigno.es (el Website, Sitio Web o Páxina Web).

Mediante esta Política de Privacidade, tratamos de explicarlle quen é o responsable do tratamento dos seus datos, con que finalidade vai tratar a súa información persoal, tamén as distintas lexitimacións e bases xurídicas do tratamento, os posibles destinatarios dos seus datos, por que se solicitan, así como o conxunto de dereitos que lle asisten para controlar en todo momento os datos que nos achega. Se ten algunha dúbida relativa ao tratamento dos seus datos persoais pode contactar connosco na seguinte dirección de correo electrónico: privacidad@grupolener.es.

Informámoslle que, para navegar a través do noso Website, ao utilizar as nosas aplicacións informáticas e/ou ao comunicarse de xeito electrónico con nós, recóllense e trátanse datos de carácter persoal na súa condición de usuario da nosa Páxina Web (en diante Usuario), por exemplo, solicítanse datos persoais do Usuario para recibir información dos distintos servizos xurídicos descritos no noso Sitio web. O tratamento destes datos rexerase pola presente Política de Privacidade.

Os menores de idade non poderán facer uso dos servizos dispoñibles a través da nosa Páxina Web, sen a preceptiva e previa autorización dos seus pais ou titores ou representantes legais, que serán os únicos responsables de calquera acto realizado a través desta Website, polo menor de idade ao seu cargo.

ASIGNO comprométese a manter a súa información persoal protexida e a que non se utilice en ningún caso de forma indebida.

ASIGNO infórmalle de que asume a responsabilidade de cumprir coa lexislación vixente en materia de protección de datos, tanto nacional, como europea, de conformidade co REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (en diante Regulamento xeral de protección de datos), e de conformidade coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (en diante LOPD ) e procederá a tratar os seus datos de modo transparente, lícito, leal e proporcionado.

2. QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?

O responsable do tratamento segundo definición do Regulamento Europeo “é a persoa física ou xurídica, autoridade ou outro organismo que só ou xuntamente con outros determine os fins e medios do tratamento”.

No presente caso, o responsable do tratamento dos seus datos é ASIGNO SERVIZOS INTEGRAIS DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO, S.L.

O Usuario garántelle a ASIGNO, e fronte a terceiros, a calidade da información que nos proporcione en calquera momento en que decida enviarnos información para a solicitude de información sobre os nosos servizos xurídicos, de modo que os datos persoais que nos envíe e a información facilitada debe ser real, veraz e estar plenamente actualizada, así como debe garantirnos que os devanditos datos e información pertencen ao Usuario e non a terceiras persoas alleas ao mesmo, respondendo fronte a ASIGNO da certeza e calidade dos datos persoais achegados e quedando prohibida a subministración de datos falsos ou desactualizados. Pregámoslle que nos comunique á maior brevidade posible as modificacións e rectificacións dos seus datos de carácter persoal que se vaian producindo a través do envío dun correo electrónico á dirección privacidad@grupolener.es

3. CAL É A FINALIDADES DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?

ASIGNO infórmalle de que os datos persoais facilitados polo Usuario a través, por exemplo, da comunicación electrónica connosco, serán tratados por nós, coa finalidade de:

 • Facilitar a xestión da información que poida ser solicitada polos Usuarios a través das oportunidades de contacto que se despregan na nosa Website coa finalidade de xestionar as consultas expostas, así como para permitir o adecuado funcionamento do Website. Os seus datos tamén poderán ser tratados no caso de que estea vostede interesado na prestación dos servizos xurídicos, económicos e de recuperación de débeda que poidan ser solicitados a través desta Páxina Web.
 • Prestación do servizo de asesoramento xurídico, económico e de recuperación de débeda contratado, así como dar cumprimento á adecuada xestión da relación contractual, incluída a xestión do acceso dos clientes rexistrados aos seus expedientes; no caso de que se soliciten datos persoais para a prestación dos servizos postos a disposición a través da Páxina Web, os Usuarios serán debidamente informados das condicións e finalidade do seu tratamento.
 • Manter puntualmente informado o cliente sobre os servizos prestados e calquera novidade sobre os mesmos.
 • Manter puntualmente informado o cliente a través do envío de comunicacións de carácter informativo, sobre servizos e novidades lexislativas de interese para o cliente, circulares de carácter informativo, promocional, ou de markenting, sobre información sobre eventos organizados por LENER GRUPO, ben a través do envío de comunicación electrónica ou a través de medios de comunicación non electrónica.
 • ASIGNO tamén ten implementado na súa Páxina Web un apartado dedicado á selección de persoal, concretamente na url: https://joinus.lener.es/ No devandito espazo, dáse a oportunidade a calquera interesado que entenda que os seus obxectivos profesionais se axustan aos obxectivos e candidaturas presentes e futuras de ASIGNO, e de calquera das sociedades que integran o conxunto de empresas que conforman o grupo Lener. Particularmente, ASIGNO procede a informar os usuarios e candidatos interesados en remitirnos a través da oportuna comunicación electrónica o seu currículo (en diante CV ), como responsable do tratamento, que procederá ao tratamento da información que nos facilita no seu CV e os datos persoais contidos na mesma, coa finalidade de xestionar o proceso de selección de persoal solicitado e a xestión da solicitude da súa candidatura aos procesos de selección presentes e futuros que se atopen activos na nosa organización e encaixen co seu perfil, así como a xestión da relación de contacto co interesado como candidato de emprego. A súa negativa para proporcionarnos o seu CV e os seus mínimos datos de contacto, implicará que vostede non poida participar nun proceso de selección presente ou futuro da nosa organización. ASIGNO agradece o seu interese en unirse ao noso equipo e, outorgando o seu consentimento, conservaremos o seu CV durante o prazo informado en diante, coa finalidade de contactar con vostede para ofertarlle calquera posición acorde co seu perfil profesional, sendo a base xurídica deste tratamento a execución da solicitude de participación nun proceso de selección presente ou futuro, o interese lexítimo e o seu previo consentimento, o cal lle informamos que poderá ser revogado en calquera momento.

4. CAL É A BASE LEXÍTIMA DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?

ASIGNO infórmalle de que as bases que lexitiman o noso tratamento variarán en función das finalidades para as cales solicitamos os seus datos:

 1. No caso de que a finalidade sexa a de xestionar calquera consulta exposta sobre os nosos servizos xurídicos e de recuperación de débeda, a base legal do tratamento dos seus datos será o interese lexítimo de ASIGNO para atender aos requirimentos e solicitudes de información a través da Páxina Web polo Usuario.
 2. No caso de que a finalidade sexa a prestación do servizo de asesoramento xurídico económico ou de recuperación de débeda contratado, así como dar cumprimento á adecuada xestión da relación contractual, e mantelo puntualmente informado sobre os servizos xurídicos prestados e calquera novidade sobre os mesmos, a base xurídica do tratamento será o interese lexítimo e a relación de carácter contractual para a prestación do servizo de asesoramento xurídico ou económico por vostede solicitado, aínda cando o mesmo teña un carácter gratuíto.
 3. No caso de que a finalidade coincida con manter puntualmente informado o cliente a través do envío de comunicacións de carácter informativo, sobre servizos e novidades lexislativas de interese para o cliente, circulares de carácter informativo, promocional, ou de marketing, información sobre eventos organizados por ASIGNO, a base lexitimadora do tratamento será o seu consentimento. Neste caso, vostede ten dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento, aínda que a retirada do consentimento non afectará á licitude do tratamento baseada no consentimento previo á súa retirada. No apartado oito (8) da presente Política de Privacidade ten á súa disposición o mecanismo sinxelo para revogar ou retirar o seu consentimento para a finalidade concretada neste punto iii.
 4. Particularmente, no caso de que a finalidade radique na xestión do proceso de selección de persoal, a base xurídica do tratamento será o consentimento polo candidato, para a súa inclusión na base de datos de candidatos a emprego nas distintas sociedades do noso grupo.

5. QUE INFORMACIÓN PERSOAL SOLICITAMOS?

5.1 QUE INFORMACIÓN SOLICITAMOS DA SÚA VISITA NA NOSA WEBSITE?

En ASIGNO solicitamos datos, ben sexa porque vostede, como interesado, nos facilita a información de forma activa, ou se atopa navegando na nosa Website. Solicítase a dirección de protocolo IP, do seu dispositivo, tamén datos sobre o programa que está a utilizar como navegador, o seu sistema operativo, a data e hora do acceso, a dirección web pola que accedeu á nosa Website.

Informámoslle de que esta información se utiliza para coñecer a resiliencia técnica dos nosos sistemas en canto ao tráfico, o tempo de carga da nosa web ou o número de visitantes. É unha ferramenta para verificar en tempo real o correcto funcionamento do noso servizo Website, coa finalidade de mellorar o seu rendemento e ofrecerlles en todo momento un mellor servizo aos nosos Usuarios.

5.2 QUE INFORMACIÓN SOLICITAMOS NO RESTO DAS SITUACIÓNS E FINALIDADES?

En ASIGNO solicitamos e almacenamos información persoal limitada sempre en base ao principio de minimización de datos. En todo caso nós solicitamos e procesamos os seguintes datos:

 1. No caso de que a finalidade sexa a de xestionar calquera consulta exposta sobre os nosos servizos xurídicos, económicos e de recuperación de débeda: Datos identificadores: nome, apelido, dirección electrónica de contacto, datos identificadores de contacto, dirección profesional postal e electrónica, teléfono profesional..
 2. No caso de que a finalidade sexa a prestación do servizo de asesoramento xurídico, económico ou de recuperación de débeda contratado, así como dar cumprimento á adecuada xestión da relación contractual, e mantelo puntualmente informado sobre os servizos xurídicos prestados: datos identificadores de contacto, incluído o DNI, dirección profesional postal e electrónica, teléfono profesional, data de nacemento, número de pasaporte, datos do cargo ostentado no órgano de goberno da sociedade. Datos identificadores relacionados coas súas visitas ás nosas instalacións. Datos relativos á facturación e pago, datos impositivos e fiscais. Datos relativos á condición de empregado, e función desempeñada. Firma manuscrita. Firma dixital. Número de conta bancaria e outros datos necesarios para a prevención da fraude, e información legalmente esixida en materia de branqueo de capitais.
 3. No caso de que a finalidade coincida con manter puntualmente informado o cliente a través do envío de comunicacións de carácter informativo, sobre servizos e novidades lexislativas de interese para o cliente, circulares de carácter informativo, promocional ou de marketing, ou información sobre eventos organizados por LENER GRUPO, solicitarase e trataranse unicamente os seus datos identificadores de contacto e a súa dirección electrónica ou postal de contacto.
 4. No caso de que a finalidade radique na xestión do proceso de selección de persoal, solicitaremos os seus datos de carácter identificador, fotografía e DNI, así como datos curriculares, que teñan que ver coa súa formación académica e experiencia profesional, así como aqueloutros que o candidato inclúa voluntariamente no seu CV.

6. CONSERVACIÓN DOS SEUS DATOS

Conservaremos os datos en tanto exista unha relación contractual co Usuario e/ou durante o tempo necesario para tramitar calquera solicitude de información con respecto aos nosos servizos xurídicos, ou mentres vostede non exerza o seu dereito de supresión, cancelación e/ou limitación do tratamento de datos. ASIGNO, en todo caso para a xestión da súa consulta exposta a través da nosa Páxina Web, procederá a conservar os datos ata a resolución total da súa solicitude de información. No caso de que se proceda ao bloqueo dos seus datos, sempre se manterá a súa información sen darlle uso algún nin efectuar ningún tratamento mentres poida ser necesaria dita información para o exercicio de reclamacións ou poida derivarse algún tipo de responsabilidade xudicial, legal, ou contractual do seu tratamento que deba ser atendida e para cuxa razón sexa necesario proceder á súa recuperación.

Igualmente en canto á conservación dos datos de carácter persoal dos interesados en formar parte da nosa organización que participen nun proceso de selección e nos envíen o seu CV, informamos que o prazo de conservación dos datos será o necesario de acordo coas finalidades anteriormente explicitadas, ata a adxudicación do posto de traballo por vostede solicitado ou ao que vostede poida optar segundo o seu perfil, ou ata que vostede exerza un dereito de cancelación; en calquera caso, o período máximo de conservación será de dous (2) anos, transcorrido o cal se procederá á súa cancelación.

7. QUEN PODE SER DESTINATARIO DOS SEUS DATOS?

Aqueles datos que nos facilite poderán ser comunicados ao resto das empresas do Grupo Lener para que calquera delas poida atender a consulta sobre os nosos servizos xurídicos efectuada polo Usuario coas finalidades anteriormente descritas e sobre a base do interese lexítimo de ASIGNO de atender a súa solicitude de información. As empresas que compoñen o Grupo son as seguintes: LENER ASESORAMIENTO EMPRESARIAL, S.L.P. (con domicilio social en Paseo de la Castellana, Núm. 23, Esc. 1-1º Piso, 28046, Madrid e con C.I.F. B-02977957), Asigno Servicios Integrales de Recuperación de Créditos (con domicilio social en Paseo de la Castellana, Núm. 23, Esc. 1-1º Piso, 28046, Madrid e con C.I.F. B-85.736.023), Lener Administraciones Concursales, S.L. (con domicilio social en Paseo de la Castellana, Núm. 23, Esc. 1-1º Piso, 28046, Madrid e con C.I.F. B-86.598.968), Lener Corporate Finance, S.L. (con domicilio social en Paseo de la Castellana, Núm. 23, Esc. 1-1º Piso, 28046, Madrid e con C.I.F. B-86.978.566), Tax Master Gestión, S.L. (con domicilio social en C/Colón, 12, 4ª, 36201, Vigo e con C.I.F. B-36.972.867).

Particularmente ASIGNO informa aos interesados en participar nun proceso de selección, que para a xestión da súa candidatura, poden ser comunicados os seus datos ás empresas do Grupo Lener anteriormente definidas, sobre a base legal do interese lexítimo de ASIGNO, debido a que ASIGNO leva a cabo o proceso de selección para o conxunto das sociedades do noso Grupo a través dunha ferramenta para a selección de persoal de todo o grupo, de modo que se o interesado resultara eventualmente seleccionado, os datos esenciais do candidato comunicaríanselle á sociedade do Grupo para a que se realizou a selección, sempre para o cumprimento por esta das súas obrigas legais e aquelas que estean relacionadas co desenvolvemento da súa carreira profesional.

Tamén lle informamos de que nestes mesmos casos, cando os seus datos sexan achegados coa finalidade de participar nun proceso de selección presente ou futuro, os seus datos poderán ser accedidos por aqueles provedores que prestan servizos a ASIGNO tales como servizos de aloxamento de contido. ASIGNO subscribiu os correspondentes contratos de encarga de tratamento con cada un dos provedores que prestan servizos co obxectivo de garantir que os citados provedores tratarán os seus datos de conformidade co establecido na lexislación vixente. Non se realizarán transferencias internacionais dos datos dos interesados en participar nun proceso de selección.

Procedemos por último a informarlle de que tanto a información persoal de Usuarios como a dos interesados en participar nun proceso de selección, estará á disposición das Administracións Públicas, Xuíces e Tribunais, para a atención de posibles reclamacións nadas do tratamento dos seus datos.

8. COMO PODE COMUNICAR CON ASIGNO e EXERCITAR OS SEUS DEREITOS?

ASIGNO asumiu un forte compromiso tanto co dereito fundamental á protección de datos de carácter persoal, como á privacidade dos seus Usuarios. Por tal motivo os datos que poidan ser solicitados por nós, a través deste sitio web, só serán tratados para a finalidade solicitada polo Usuario, non para ningún outro fin.

ASIGNO, infórmalle en canto os dereitos que lle asisten como interesado e Usuario, que vostede ten o pleno control sobre o conxunto dos datos que nos achega.

Concretamente, os Usuarios ou os interesados en participar nun proceso de selección poderán exercer os dereitos seguintes sen custo algún:

 1. Dereito de acceso aos seus datos persoais para coñecer cales están a ser obxecto de tratamento e as operacións de tratamento efectuadas;
 2. Dereito de rectificación de calquera dato persoal inexacto;
 3. Dereito de supresión dos seus datos persoais, cando sexa posible;
 4. Dereito a solicitar a limitación do tratamento dos seus datos persoais cando a exactitude, a legalidade ou a necesidade do tratamento sexa dubidosa, nese caso poderanse conservar para o exercicio ou defensa das súas reclamacións.
 5. Dereito á transferencia dos seus datos persoais, cando a base legal habilitadora para o seu tratamento inclúa o interese lexítimo.
 6. Dereito a revogar o seu consentimento en calquera momento.

Poderá exercitar os seus dereitos gratuitamente, en calquera momento, dirixindo unha comunicación a ASIGNO SERVICIOS INTEGRALES DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO, S.L., Paseo de la Castellana, N.º 23, 28046 – Madrid (ESPAÑA), ou enviando unha solicitude electrónica xunto cunha fotocopia e/ou copia escaneada do DNI do solicitante, a través da dirección electrónica privacidad@grupolener.es indicando o dereito que desexa exercitar xunto cos seus datos identificadores.

Pode contactar igualmente co noso DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS, por exemplo, no caso de que entenda que non tratamos os seus datos de xeito adecuado, na dirección de correo electrónico: dpo@grupolener.es. Igualmente vostede terá dereito a presentar unha reclamación perante a Axencia Española de Protección de Datos, ben a través da sede electrónica do seu portal web (www.agpd.es), ou ben mediante escrito dirixido á súa dirección postal (C/ Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid).

9. A PROTECCIÓN DA SÚA INFORMACIÓN: MEDIDAS DE SEGURIDADE

ASIGNO ten adoptadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos, así como para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Os servizos de acceso á información execútanse nunha contorna segura, utilizando protocolos de protección dos datos comunicados. O servidor seguro establece unha conexión de modo que a información se transmite cifrada. O Usuario pode comprobar que se atopa dentro dunha contorna segura se na barra de estado do seu navegador aparece un cadeado pechado. Este mecanismo permítelle ao Usuario verificar a identidade do titular da páxina web coa que intercambia datos.

ASIGNO comprométese a protexer a súa información persoal. Co obxectivo de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámoslle de que ASIGNO ten adoptadas as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade informática dos datos persoais fornecidos, incluídas -entre outras-:

 1. A seudonimización e o cifrado de datos persoais cando corresponda.
 2. A capacidade de garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia permanentes dos sistemas e servizos de tratamento.
 3. A capacidade de restaurar a dispoñibilidade e ao acceso aos datos persoais de forma rápida, en caso de incidente físico ou técnico.
 4. Un proceso de verificación, avaliación e valoración regular da eficacia das medidas técnicas e organizativas para garantir a seguridade do tratamento.

ASIGNO atópase proactivamente especialmente implicado e comprometido na seguridade e confidencialidade dos seus datos e información persoal. Por tanto, ASIGNO ten adoptadas distintas medidas de seguridade e medios técnicos tendentes a alcanzar un alto nivel de seguridade, así como protexer a seguridade, confidencialidade e intimidade dos seus datos persoais.

10. ACTUALIZACIÓN DESTA POLITICA DE PRIVACIDADE

ASIGNO resérvase o dereito de revisar e actualizar esta Política de Privacidade, polo menos cada seis (6) meses, ou ben cando se produza calquera modificación nos nosos procesos ou sexa de aplicación calquera normativa concordante en materia de protección de datos. No caso de que contemos coa súa dirección de correo electrónico, enviarémoslle cumprida información sobre os cambios que ocorran nesta Política de Privacidade. A condición de que sexa legalmente necesario, procederemos a renovar o seu consentimento, para que nos confirme que vostede está conforme e outorga o seu consentimento cos cambios ou actualización efectuada.

A información desta Política de Privacidade foi actualizada o 30 de maio de 2018.

11. CONTACTO CON ASIGNO

Vostede pode contactar con ASIGNO para calquera cuestión que sexa do seu interese en relación con esta Política de Privacidade ou por calquera razón, a través do noso servizo de atención ao cliente, ou pode enviar un correo ao DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS, á dirección de correo electrónico anteriormente mencionada: dpo@grupolener.es.

12. LEI APLICABLE E XURISDICION

ASIGNO infórmalle que a relación que mantén co Usuario deste Website, ou con calquera candidato interesado en formar parte na nosa organización, rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e Tribunais de Madrid (capital).