Avís legal

Aquest text (en endavant, l’”Avís Legal”) estableix les condicions d'ús de la pàgina web www.asigno.es (en endavant, la “Pàgina Web”). L'accés al mateix atribueix al visitant la condició d'Usuari (en endavant, l’”Usuari”), la qual cosa implica l'adhesió i el compromís de complir amb totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest Avís Legal en la versió publicada en el moment de l'accés.

La Pàgina Web és titularitat i està gestionada per ASIGNO SERVICIOS INTEGRALES DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO, S.L. (en endavant ASIGNO), amb domicilio social a Paseo de la Castellana, Núm. 23, 28046 - Madrid i amb C.I.F. B-85736023, es troba inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 26.934, Foli 64, Secció 8ª, Full M-485375, Inscripció 1ª.

El present Avís legal serà d'aplicació a totes aquelles pàgines que figuren dins del mapa web, que són les úniques compreses en aquesta pàgina web i serà aplicable amb independència de l'existència d'altres condicions específiques referents als serveis prestats a través de la pàgina web.

ASIGNO es reserva el dret a modificar, en tot o en part, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís aquest Avís legal. Aquestes variacions produiran efectes des del mateix moment de la seva publicació. Les condicions d'ús vigents seran les que es trobin publicades en cada moment en aquest Avís legal, de manera que serà d'exclusiva responsabilitat de l'usuari consultar regularment el seu contingut per conèixer la versió actualitzada.

Navegació

L'accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva de l'usuari, que ha de realitzar un ús lícit de la mateixa, d'acord al present Avís legal i la legalitat vigent.

ASIGNO no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a la pàgina web sigui ininterromput o que estigui lliure d'error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut al qual pugui accedir a través de la pàgina web estigui lliure d'error o pugui causar algun dany. En cap cas, ASIGNO serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i navegació per la pàgina web, incloent-hi però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

ASIGNO no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat de la pàgina web. Ni es fa responsable en cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer mentre l'usuari hi navega.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d'aquest lloc web, és a dir, tant els texts com elements gràfics (disseny, codi font, marques, logos, fotografies, botons, combinacions de colors, i en general qualsevol element que constitueixi una creació intel·lectual nova), així com la seva presentació, estructura, ordenació, configuració, i muntatge, que constitueixen la pàgina web i difosos a través d'ella, són titularitat exclusiva o es troben llicenciats a ASIGNO i es troben protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual. No podran ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, llevat que hi hagi autorització expressa dels titulars dels drets.

L'accés a aquesta Pàgina Web no atorga a els/les Usuaris/es dret ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts que alberga aquesta pàgina web. Els usuaris que accedeixin a aquesta Pàgina Web no podran copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir ni vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense que hi hagi autorització expressa i per escrit d’ASIGNO. No obstant això, els Usuaris podran dur a terme la reproducció dels continguts de Pàgina Web amb l'única finalitat de procedir al seu emmagatzematge, o per plasma-ho sobre paper per al seu ús privat.

Queda terminantment prohibida l'alteració del contingut o estructura d'aquesta Pàgina Web per part de l'Usuari.

ASIGNO es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els Usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Texts d’ancoratge

La Pàgina Web podrà incorporar enllaços d'accés (texts d’ancoratge o enllaços) a altres pàgines web de les quals ASIGNO no n’és titular. En cap cas, aquesta possibilitat implicarà l'existència de relació entre ASIGNO i el titular de la pàgina web a la qual aquest text d'ancoratge redirigeix, ni tan sols l'aprovació o acceptació del seu contingut. ASIGNO no serà responsable de la licitud dels continguts de les pàgines web enllaçades.

Està prohibida la incorporació d'un text d'ancoratge a la Pàgina Web d’ASIGNO sense la seva expressa autorització. En qualsevol cas, aquesta autorització implicarà que el text d’ancoratge no es faci de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca d’ASIGNO o de la pròpia Pàgina Web, així com dels tercers que hi apareguin referenciats.

ASIGNO retirarà qualsevol enllaç quant tingui coneixement per qualsevol mitjà de la il·licitud del seu contingut o que des d’ells es lesionen béns o drets d'un tercer.

Política de Privadesa

Veure política de privadesa completa

Seguretat

Els serveis d'accés a la informació s'executen en un entorn segur, mitjançant protocols de protecció de les dades comunicades. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada. L'Usuari pot comprovar que es troba dins d'un entorn segur si apareix un bloqueig tancat a la barra d'estat del seu navegador. Aquest mecanisme permet a l'Usuari verificar la identitat del titular del lloc web amb el qual intercanvia les dades.

Contacte

L'usuari podrà posar-se en contacte per correu electrònic amb el Departament de màrqueting de Lener Grupo a marketing@lener.es per comunicar els seus dubtes, suggeriments o propostes.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

El present Avís legal, es regirà i interpretarà d'acord amb la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l'accés o la utilització de la Pàgina Web s'ha de sotmetre a l'exclusiva jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Madrid (Espanya), sense perjudici que resulti d'aplicació alguna disposició legal imperativa en contra, que en aquest cas s'hi estarà al contingut.