Política de privadesa i galetes

1. INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

A través d'aquesta política de privadesa (en endavant política de privadesa), ASIGNO SERVICIOS INTEGRALES DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO, S.L. (en endavant ASIGNO), amb domicili social al Paseo de la Castellana, núm. 23, 28046 - Madrid i amb C.I.F. B-85736023, es troba inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 26.934, Foli 64, Secció 8a, Full M-485375, Inscripció 1ª, C.I.F. B85736023, és el titular i administrador del nom de domini www.asigno.es (el Website, lloc web o pàgina web).

A través d'aquesta Política de Privadesa, intentem explicar-vos qui és el responsable del tractament de les vostres dades, amb quina finalitat es tractaran les vostres dades personals, així com les diferents legitimacions i bases legals del tractament, els possibles destinataris de les vostres dades, el motiu de la recollida, i el conjunt de drets que us assisteixen per controlar en cada moment les dades que ens faciliteu. Si teniu cap dubte relatiu al tractament de les vostres dades personals podeu contactar amb nosaltres en la següent adreça de correu electrònic: privacy@grupolener.es .

Us informem que, per navegar pel nostre Lloc Web, quan utilitzeu les nostres aplicacions informàtiques i/o quan us comuniqueu electrònicament amb nosaltres, les dades personals es recullen i tracten en la vostra condició d'usuari del nostre Lloc Web (en endavant Usuari), per exemple, es recullen dades personals de l'Usuari per rebre informació dels diferents serveis legals descrits al nostre Lloc Web. El tractament d'aquestes dades es regirà per la present Política de Privadesa.

Els menors no podran fer ús dels serveis disponibles a través del nostre Lloc Web, sense la preceptiva i prèvia autorització dels seus pares o tutors o representants legals, que seran els únics responsables de qualsevol acte realitzat a través d'aquest Lloc Web, pel menor al seu càrrec.

ASIGNO es compromet a mantenir la vostra informació personal protegida i al fet que no s'utilitzi de cap manera de forma indeguda.

ASIGNO us informa que assumeix la responsabilitat de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, tant nacional, com europea, de conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara endavant Reglament general de protecció de dades), i de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPD ) i procedirà a tractar les vostres dades de manera transparent, lícita, lleial i proporcionada.

2. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES?

El responsable del tractament segons la definició del Reglament europeu "és la persona física o jurídica, l'autoritat o un altre organisme que, sol o conjuntament amb altres, determina les finalitats i els mitjans del tractament".

En el present cas, el responsable del tractament de les vostres dades és ASIGNO SERVICIOS INTEGRALES DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO, S.L.

L' usuari garanteix a ASIGNO, i davant de tercers, la qualitat de la informació que ens proporcioneu en qualsevol moment en què decidiu enviar-nos informació per a la sol·licitud d'informació sobre els nostres serveis jurídics, de manera que les dades personals que ens envieu i la informació facilitada ha de ser real, veraç i estar plenament actualitzada, així mateix ens heu de garantir que aquestes dades i informació pertanyen a l'usuari i no a terceres persones alienes, responent davant d’ASIGNO de la certesa i qualitat de les dades personals aportades i quedant prohibit el subministrament de dades falses o desactualitzades. Si us plau, aviseu-nos el més aviat possible de qualsevol canvi o rectificació de les vostres dades personals que pugui produir-se enviant un correu electrònic a privacy@grupolener.es

3. QUINES SÓN LES FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES?

ASIGNO us informa que les dades personals facilitades per l'usuari a través per exemple de la comunicació electrònica amb nosaltres, seran tractats per nosaltres, amb la finalitat de:

 • • Facilitar la gestió de la informació que puguin sol·licitar els Usuaris a través de les oportunitats de contacte que es mostrin al nostre Lloc Web amb la finalitat de gestionar les consultes plantejades, així com permetre el bon funcionament del Lloc Web. També es podran tractar les vostres dades si esteu interessat en la prestació dels serveis legals, econòmics i de recuperació de deutes que es puguin sol·licitar a través d'aquest Lloc web
 • • Prestació del servei d'assessorament legal, econòmic i de recuperació de deutes contractat, així com el compliment de la correcta gestió de la relació contractual, inclosa la gestió de l'accés dels clients registrats als seus fitxers; en el cas que es sol·licitin dades de caràcter personal per a la prestació dels serveis posats a disposició a través del Lloc Web, s'informarà degudament als Usuaris de les condicions i finalitat del seu tractament.
 • • Mantenir puntualment informat al client dels serveis prestats i de qualsevol novetat al respecte.
 • • Mantenir puntualment informat al client mitjançant l'enviament de comunicacions informatives, sobre serveis i desenvolupaments legislatius d'interès per al client, circulars informatives, promocionals o de marcatge, sobre informació sobre actes organitzats per LENER GRUPO, ja sigui mitjançant l'enviament de comunicacions electròniques o mitjançant mitjans de comunicació no electrònics.
 • ASIGNO també ha implantat a la seva Web un apartat dedicat a la selecció de personal, concretament a la url: https://joinus.lener.es/ En aquest espai es dona l'oportunitat a qualsevol interessat d'entendre que els seus objectius professionals estan d'acord amb els objectius i candidatures presents i futures de assigno, i de qualsevol de les empreses que integren el conjunt d'empreses que integren el grup Lener. Particularment, ASIGNO procedeix a informar els usuaris i candidats interessats en remetre'ns a través de l'oportuna comunicació electrònica el seu currículum vitae (d'ara endavant CV ), com a responsable del tractament, que procedirà al tractament de la informació que ens facilita en la seva CV i les dades personals contingudes en la mateixa, amb la finalitat de gestionar el procés de selecció de personal sol·licitat i la gestió de la sol·licitud de la seva candidatura als processos de selecció presents i futurs que es trobin actius en la nostra organització i encaixin amb el seu perfil, així com la gestió de la relació de contacte amb l'interessat com a candidat d'ocupació. La vostra negativa a proporcionar-nos el vostre CV i les vostres dades de contacte mínimes faran que no pugueu participar en un procés de selecció actual o futur de la nostra organització. ASIGNO agraeix el vostre interès en unir-vos al nostre equip i, un cop que hàgiu atorgat el vostre consentiment, conservarem el vostre CV durant el termini informat des d'ara, amb la finalitat de contactar amb vós per oferir qualsevol posició d'acord amb el vostre perfil professional, sent la base jurídica d'aquest tractament l'execució de la sol·licitud de participació en un procés de selecció present o futur, l'interès legítim i el vostre previ consentiment, el qual us informem que podrà ser revocat en qualsevol moment.

4. QUINA ÉS LA BASE LEGÍTIMA PER AL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES?

ASIGNO us informa que les bases que legitimen el nostre tractament variaran en funció de les finalitats per a les quals hem recaptat les vostres dades:

 1. En el cas que la finalitat sigui gestionar les consultes que es plantegin sobre els nostres serveis legals i de recuperació de deutes, la base legal per al tractament de les vostres dades serà l'interès legítim d'ASIGNO per donar resposta als requeriments i a les sol·licituds d'informació a través del Lloc Web per part de l'Usuari.
 2. En el cas que la finalitat sigui la prestació del servei d'assessorament jurídic econòmic o de recuperació de deutes contractat, així com el compliment de la correcta gestió de la relació contractual, i mantenir-vos puntualment informat dels serveis jurídics prestats i de qualsevol novetat al respecte, el fonament jurídic del tractament serà l'interès legítim i la relació contractual per a la prestació del servei d'assessorament jurídic o econòmic que sol·liciteu.
 3. En el cas que la finalitat coincideixi amb mantenir puntualment informat al client mitjançant l'enviament de comunicacions de caràcter informatiu, sobre serveis i novetats legislatives d'interès per al client, circulars de caràcter informatiu, promocional o de màrqueting, informació sobre esdeveniments organitzats per ASIGNO, la base legitimadora del tractament serà el vostre consentiment. En aquest cas, teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment, tot i que la retirada del consentiment no afectarà la legalitat del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. A l'apartat vuit (8) d'aquesta Política de Privadesa, teniu a la vostra disposició el simple mecanisme per revocar o retirar el vostre consentiment amb la finalitat especificada en aquest punt iii.
 4. Particularment en el cas que la finalitat sigui la gestió del procés de selecció de personal, la base legal del tractament serà el consentiment del candidat, per a la seva inclusió en la base de dades de candidats a l'ocupació en les diferents empreses del nostre grup.

5. QUINA INFORMACIÓ PERSONAL RECOLLIM?

5.1 QUINA INFORMACIÓ RECOLLIM DE LA VOSTRA VISITA A LA NOSTRA WEB?

A ASIGNO recaptem dades, bé sigui perquè vós com a interessat ens faciliteu la informació de forma activa, o perquè us trobeu navegant en el nostre Lloc web. Es recull l'adreça de protocol IP del vostre dispositiu, així com les dades sobre el programa que esteu utilitzant com ara navegador, el vostre sistema operatiu, la data i l'hora d'accés i l'adreça web mitjançant la qual heu accedit al nostre Lloc web.

Us informem que aquesta informació s'utilitza per conèixer la resistència tècnica dels nostres sistemes pel que fa al trànsit, el temps de càrrega del nostre lloc web o el nombre de visitants. És una eina per verificar en temps real el correcte funcionament del servei de la nostra Web, amb la finalitat de millorar-ne el rendiment i oferir un millor servei als nostres Usuaris en tot moment.

5.2 QUINA INFORMACIÓ RECOLLIM A LA RESTA DE SITUACIONS I FINALITATS?

A ASIGNO recaptem i emmagatzemem informació personal limitada sempre sobre la base del principi de minimització de dades. En tot cas, recollim i tractem les següents dades:

 1. En el cas que la finalitat sigui gestionar les consultes que es plantegin sobre els nostres serveis jurídics, econòmics i de recuperació de deutes. Dades identificatives: nom, cognoms, adreça electrònica de contacte, dades identificatives de contacte, adreça postal i electrònica professional, número de telèfon professional.
 2. En el cas que la finalitat sigui la prestació del servei d'assessorament jurídic, econòmic o de recuperació de deutes contractat, així com el compliment de la correcta gestió de la relació contractual, i mantenir-vos puntualment informats dels serveis jurídics prestats: dades identificatives de contacte, com el DNI, l'adreça postal i electrònica professional, el telèfon professional, la data de naixement, el número de passaport, les dades del càrrec que exerciu en l'òrgan de govern de l'empresa. Dades identificatives relacionades amb les vostres visites a les nostres instal·lacions. Dades relatives a la facturació i pagament, dades impositives i fiscals. Dades relatives a la condició d'empleat, i funció exercida. Signatura manuscrita. Signatura digital. Número de compte bancari i altres dades necessàries per a la prevenció del frau, i informació legalment requerida en matèria de blanqueig de capitals.
 3. En el supòsit que la finalitat coincideixi amb mantenir puntualment informat al client mitjançant l'enviament de comunicacions de caràcter informatiu, sobre serveis i desenvolupaments legislatius d'interès per al client, circulars informatives, promocionals o de màrqueting, o informació sobre esdeveniments organitzats per LENER GRUP, recaptarà i tractarà únicament les vostres dades identificatives de contacte i la vostra direcció electrònica o postal de contacte.
 4. iv. En el cas que la finalitat sigui la gestió del procés de selecció de personal, recollirem les vostres dades identificatives, fotografia i DNI, així com les dades curriculars que tinguin relació amb la vostra formació acadèmica i experiència professional, així com les altres que el candidat inclogui voluntàriament en el seu CV.

6. CONSERVACIÓ DE LES VOSTRES DADES

Conservarem les dades en tant hi hagi una relació contractual amb l'usuari i/o durant el temps necessari per tramitar qualsevol sol·licitud d'informació pel que fa als nostres serveis jurídics, o mentre vós no exerciu el vostre dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de dades. ASIGNO en tot cas per a la gestió de la vostra consulta plantejada a través de la nostra pàgina web, procedirà a conservar les dades fins a la resolució total de la vostra sol·licitud d'informació. En el cas que es procedeixi al bloqueig de les vostres dades, sempre es mantindrà la vostra informació sense donar-li cap ús ni efectuar cap tractament mentre pugui ser necessària aquesta informació per a l'exercici de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal, o contractual del seu tractament que hagi de ser atesa i la raó per la qual sigui necessari procedir a la seva recuperació.

També pel que fa a la conservació de les dades personals de les persones interessades a formar part de la nostra organització que participin en un procés de selecció i ens enviïn el seu CV, informem que el període de conservació de les dades serà necessari d'acord amb les finalitats explicades anteriorment, fins a l'adjudicació del treball que hàgiu sol·licitat o que pugueu triar segons el vostre perfil, o fins que exerciu un dret de cancel·lació; en tot cas, el període màxim de conservació serà de dos (2) anys, transcorreguts els quals es cancel·larà.

7. QUI PODEN SER ELS DESTINATARIS DE LES VOSTRES DADES?

Aquestes dades que ens faciliteu podran ser comunicades a la resta d'empreses del Grupo Lener per tal que qualsevol d'elles pugui respondre a la consulta sobre els nostres serveis legals realitzada per l'Usuari amb les finalitats descrites anteriorment i en base a l'interès legítim d’ASIGNO per donar resposta a la vostra sol·licitud d'informació. Les empreses que integren el Grup són les següents: LENER ASSESSOR EMPRESARIAL, S.L.P. (amb domicili social al Paseo de la Castellana, núm. 23, Esc. 1-1º Pis, 28046, Madrid i amb CIF B-02977957), Assigno Servicios Integrales de Recuperación de Créditos (amb domicili social a Paseo de la Castellana, núm. 23, Esc. 1-1º Pis, 28046, Madrid i amb CIF B-85.736.023), Lener Administraciones Concursales, S.L. (amb domicili social al Paseo de la Castellana, núm. 23, Esc. 1-1º Pis, 28046, Madrid i amb CIF B-86.598.968), Lener Corporate Finance, S.L. (amb domicili social al Paseo de la Castellana, núm. 23, Esc. 1-1º Pis, 28046, Madrid i amb CIF B-86.978.566), Tax Master Gestión, S.L. (amb domicili social a C/Colón, 12, 4ª, 36201, Vigo i amb CIF B-36.972.867).

Particularment ASIGNO informa els interessats a participar en un procés de selecció, que per a la gestió de la seva candidatura, poden ser comunicades les seves dades a les empreses del grup Lener anteriorment definides, sobre la base legal de l'interès legítim d' ASIGNO, ja que ASIGNO porta a terme el procés de selecció per al conjunt de les societats del nostre grup a través d'una eina per a la selecció de personal de tot el grup, de manera que si l'interessat resultés eventualment seleccionat, Es comunicaran les dades essencials del candidat a la societat del grup per a la qual s'ha realitzat la selecció, sempre per al compliment per aquesta de les seves obligacions legals i aquelles que estiguin relacionades amb el desenvolupament de la seva carrera professional.

També us informem que en aquests mateixos casos, quan les vostres dades es proporcionen amb la finalitat de participar en un procés de selecció actual o futura, les vostres dades poden ser accedides per aquells proveïdors que proporcionen serveis com serveis d'allotjament de contingut. ASIGNO ha subscrit els corresponents contractes de tractament amb cadascun dels proveïdors que presten serveis amb la finalitat que aquests tractin les vostres dades d'acord amb el que estableix la legislació vigent. No hi haurà transferències internacionals de dades dels interessats en participar en un procés de selecció.

Procedim finalment a informar-vos que tant la informació personal d'usuaris com dels interessats a participar en un procés de selecció, estarà a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l'atenció de possibles reclamacions nascudes del tractament de les seves dades.

8. COM US PODEU COMUNICAR AMB ASIGNO I EXERCIR ELS VOSTRES DRETS?

ASIGNO ha adquirit un fort compromís tant amb el dret fonamental a la protecció de les dades de caràcter personal com amb la privadesa dels seus Usuaris. Per aquest motiu, les dades que puguem recollir, a través d'aquest lloc web, només seran tractades per a la finalitat sol·licitada per l'Usuari, no per a cap altra finalitat.

ASIGNO, us informa pel que fa els drets que l'assisteixen com a interessat i usuari, que teniu ple control sobre el conjunt de les dades que ens aporteu.

Concretament els usuaris o els interessats a participar en un procés de selecció, podran exercir els drets següents sense cap cost:

 1. Dret d'accés a les vostres dades personals per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament que s'hi duen a terme;
 2. Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
 3. Dret de supressió de les vostres dades personals, quan això sigui possible;
 4. Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades personals quan l'exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa; en aquest cas, podrem conservar les dades bloquejades per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 5. Dret a la portabilitat de les vostres dades personals, quan la base legal habilitant per al seu tractament inclogui l'interès legítim.
 6. Dret a revocar el consentiment en qualsevol moment.

Podeu exercir els vostres drets gratuïtament, en qualsevol moment, enviant una comunicació a ASIGNO SERVICIOS INTEGRALES DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITO, S.L., Paseo de la Castellana, 23, 28046 – Madrid (ESPANYA), o bé enviant una sol·licitud electrònica juntament amb una fotocòpia i/o una còpia escanejada del DNI del sol·licitant, a través de l'adreça electrònica privacidad@grupolener.es indicant el dret que voleu exercir juntament amb les vostres dades identificatives.

També podeu posar-vos en contacte amb el nostre DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES, per exemple, en el cas que entengueu que no hem tractat les seves dades adequadament, en l'adreça de correu electrònic: dpo@grupolener.es. També teniu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, ja sigui a través de la seu electrònica del seu portal web (www.agpd.es), o bé escrivint a la seva adreça postal (c/ Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid).

9. LA PROTECCIÓ DE LA VOSTRA INFORMACIÓ: MESURES DE SEGURETAT

ASIGNO ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Els serveis d'accés a la informació s'executen en un entorn segur, mitjançant protocols de protecció de les dades comunicades. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada. L'Usuari pot comprovar que es troba dins d'un entorn segur si apareix un bloqueig tancat a la barra d'estat del seu navegador. Aquest mecanisme permet a l'Usuari verificar la identitat del titular del lloc web amb el qual intercanvia les dades.

ASIGNO es compromet a protegir la vostra informació personal. Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que ASIGNO ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat informàtica de les dades personals subministrades, incloses -entre d'altres:

 1. La seudonimització i el xifrat de dades personals, quan sigui procedent.
 2. La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament;
 3. La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals ràpidament en cas d'incident físic o tècnic.
 4. Un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.

ASIGNO participa de manera proactiva i està especialment compromesa amb la seguretat i confidencialitat de les vostres dades i informació personal. Per tant, ASIGNO ha adoptat diverses mesures de seguretat i mitjans tècnics destinats a assolir un alt nivell de seguretat, així com a protegir la seguretat, confidencialitat i privadesa de les vostres dades personals.

10. ACTUALITZACIÓ D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVADESA

ASIGNO es reserva el dret de revisar i actualitzar aquesta política de privadesa, almenys cada sis (6) mesos, o bé quan es produeixi qualsevol modificació en els nostres processos o sigui d'aplicació qualsevol normativa concordant en matèria de protecció de dades. En cas que tinguem la vostra adreça de correu electrònic, us enviarem informació completa sobre els canvis que es produeixin en aquesta Política de privadesa. Mentre sigui legalment necessari, procedirem a renovar el vostre consentiment, de manera que confirmeu que l’accepteu i doneu el vostre consentiment amb els canvis o les actualitzacions realitzades.

La informació d'aquesta Política de privadesa s'ha actualitzat el 30 de maig de 2018.

11. CONTACTE AMB ASIGNO

Podeu contactar amb ASIGNO per a qualsevol qüestió que sigui del vostre interès en relació amb aquesta política de privadesa o per qualsevol raó, a través del nostre servei d'atenció al client, o podeu enviar un correu al DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES, a l'adreça de correu electrònic anteriorment esmentada: dpo@grupolener.es.

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

ASIGNO us informa que la relació que manté amb l'usuari d'aquest Lloc Web, o amb qualsevol candidat interessat a formar part en la nostra organització es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Madrid (capital).